Европейски програми

С изпълнението на предвидените дейности по проект BG16RFOP002-2.001-07 33-C01, изпълняван с финансовата подкрепа от Европейския съюз се цели РИЛМАН ЕООД да запази и увеличи пазарния си дял, да засили експортния си потенциал и да постигне устойчива пазарна конкурентноспособност. Изпълнението на проектните дейности ще осигури автоматизация на производствения процес, увеличена производителност при оптимално използване на ресурсите, повишено качество и асортимент на предлаганите продукти и услуги, по-високи приходи за предприятието, които ще способстват за изпълнение на средносрочната и дългосрочна стратегия на дружеството.

Обща стойност на проекта: 703 800,00 лв.

Процент на безвъзмездната финансова помощ: 70,00 %

Безвъзмездна финансова помощ: 492 660,00

По-стари новини