“RILMAN” Ltd, Sofia is Bulgarian company which was established in 2001.
We are predominantly a distributor company within the textile industry.

“RILMAN” Ltd is representative of the following produsers:...

We are buying complete textile plants/factories and all kinds of machinery such as:

- Sewing machines;

- Knitting machines;

- Sock’s machines;

- Special pocket automat machines for garment;

- Spinning machines;

Partners

Проект BG16RFOP002-2.040-1429-C01

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-1429-C01 

„Подобряване на производствения капацитет в "Рилман" ЕООД  "Рилман" ЕООД“ 

обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: 

„Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматична машина за мострени

пасмантерийни изделия за внедряване и инсталация на текстилни машини-1 бр. „

Срок за подаване на оферти : Дата: 28/05/2020 (дд/мм/гггг)

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Тръжна документация тук

От 02.03.2020 г.  "Рилман" ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1429-C01

Проектът: „Подобряване на производствения капацитет в "Рилман" ЕООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура  BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”“

Общата стойност на проекта е в размер на 687 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90% - 480 900.00 лв.

Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 408 765.00, а на националното съфинансиране – 72 135.00 лв.

Целта на проектното предложение е подобряване на производствения капацитет в „Рилман“ ЕООД с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал.

Contacts

RILMAN Ltd.

Tel:             +359 / 2 974 02 83

      +359 / 2 974 02 93

Mobile:       +359 / 888 875 871

                  + 359 / 887 719 970

Fax:            +359 / 2 974 41 99

Ovcha Kupel 1, 17 Kukuryak str.

1618 Sofia, Bulgaria

Current coordinates:

Latitude:     42.682404

Longitude:   23.256490

e-mail:               rilman@rilman.com

                          sales@rilman.com

                 spare_parts@rilman.com

skype:         rilman_ltd