РИЛМАН ЕООД, София, е регистрирана през 2001 година.

Сертифицирана e по стандарт ISO 9001:2015.

Фирмата е представител и официален сервиз на следните производители:...

Партньори

Проект BG16RFOP002-2.040-1429-C01

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-1429-C01 

„Подобряване на производствения капацитет в "Рилман" ЕООД  "Рилман" ЕООД“ 

обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: 

„Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматична машина за мострени

пасмантерийни изделия за внедряване и инсталация на текстилни машини-1 бр. „

Срок за подаване на оферти : Дата: 28/05/2020 (дд/мм/гггг)

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Тръжна документация тук

От 02.03.2020 г.  "Рилман" ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1429-C01

Проектът: „Подобряване на производствения капацитет в "Рилман" ЕООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура  BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”“

Общата стойност на проекта е в размер на 687 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90% - 480 900.00 лв.

Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 408 765.00, а на националното съфинансиране – 72 135.00 лв.

Целта на проектното предложение е подобряване на производствения капацитет в „Рилман“ ЕООД с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал.

Контакти

РИЛМАН ЕООД

 

Телефони: 02 974 02 93, 02 974 02 83

Мобилни: 0888 875 871, 0887 719 970

Факс: 02 974 41 99

 

Офис:

1618 София

жк. Овча Купел 1, ул. "Кукуряк" 17

GPS Координати:

Latitude: 42.682404

Longitude: 23.256490

Местоположение: Виж в Google Maps

 

 

Производствена и мострена база:

Плевен

5806 ж.к. Дружба III

 

 Складове:

Благоевград

бул. Васил Левски 38

Мобилен: 0885130103

Русе

Източна промишлена зона

Мобилен: 0886593911

 

e-mail: rilman@rilman.comsales@rilman.com

spare_parts@rilman.com

skype: rilman_ltd